O združení

  Vitajte na webovom portály občianskeho združenia Matica rómska, o. z.,   ktorého zákonná registrácia   bola vykonaná  odborom všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra SR dňa  02.02.2011 pod číslom VVS/1-900/90-36952.

Matica rómska, ako občianska ustanovizeň v oblasti historicko-kultúrneho dedičstva, vzdelávania, vedy a výskumu, vydavateľskej, teoretickej a aplikovanej sociálnej práce a sociálnych služieb, ochany a uplatňovania ľudských práv zraniteľných skupín a jednotlivcov, získava najnovšie vedecké a odborné poznania, ktoré následne odovzdáva širokej domácej a zahraničnej verejnosti.  

Skutočnosti a informácie, ktoré v nižšom texte a v ďalších oknách ako časť Aktuality, Aktivity, atď., vám majú napomôcť  získať informácie o preukázateľných skutočnostiach z prvej ruky. A to vzhľadom na dlhodobé účelové a agresívne šírenie nepravdivých údajov o osobe p. Lorana a Matici rómskej, o. z. zo strany prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. a jeho benefitných ľudí. Preto prosíme, nemajte nám to za zlé, že na našich stránkach reagujeme na útoky uvedenej osoby, ktoré sú pochybné, majú deficit logky a často nemajú oporu v zákonoch. Mnohí, aj náštevníci našich stránok, si o nás vytvárajú mylný obraz často z nevedomosti a účelové negatívne šírené informácie o nás, pôsobia na nich aj tak, že sme kriminálnici, agresívni podvodníci, zlodeji, teroristi, atď., lebo väčšia časť ľudí je náchylná veriť takýmto krčméryovským za chrbtovým krivým obvineniam, ohováraniam a trestným oznámeniam, ktoré opakovane dáva V. Krčméry len preto, lebo on vo verejnosti vystupuje ako osoba svätosti a morálnej dokonalosti a my  sme len Rómovia, ktorí nemajú znémeho na GP SR, ani zákonnú podporu u policajtov a prokurátorov a zákonne sa bránime voči pochybným a nekalým praktikám a  klamstvám, z ktorých sme účelovo obviňovaní. Skoro už 9 rokov takto V. Krčméry a ešte iným spôsobom  nebezpečne prenasleduje p. Lorana, ktorému urobil doslova peklo zo života a dostal ho do sociálnej tiesni, čo je v našich podmienkach považované za normálne, ak ide o Róma. Pritom sám o sebe šíri, že bývalým režimom bol prenasledovaný, sledovaný, šikanovaný, krivo obviňovaný..., atď. Nie bez dôvodu o jeho osobe sa mediálne vyjadril aj jeho bývalý nadriadený na Trnavskej univerite prof. Mišút, že musel odísť z TU na základe zistení Národného kontrolného úradu (NKÚ). Zároveň v predmetnom článku rektor Mišút upozornil na nekalosti s nezákonným konaním V. Krčméryho  na TU (dôkaz: predmetný publikovaný článok prof. Mišúta), na ktoré len zbežne upozňoval aj bývalý minister školstva prof. Mikolaj.   

Pán Loran, ako vysokoškolský učiteľ,  súčasne pôsobil aj ako  námestník pre vzdelávanie riaditeľa Ústavu rómskych európskych štúdií. Študentmi uvedeného ústavu, ale i mimo neho, bol p. Loran hodnotený ako jeden z najlepších vysokoškolských učiteľov a odbornou verejnosťou ako odborník vo svojom odbore, čo sa nepáčilo V. Krčmérymu pre jeho osobnú zaujatosť a nenávisť voči p. Loranovi za to, že si dovolil nevyhovieť jeho nepracovným požiadavkám. Odvtedy p. Loran a Matica rómska, čelia dlhodoboej opakovanej útočnej smršti, agresivity, intríg, klamstiev, krivých obvinení, ohováraní, zlosti, nenávisti, bezcitnosti, manipulácii, neférovosti, falošnosti, kriminalizácii, nepriateľstvu, atď., čoho ako je už všeobecne známe po celom Slovensku, je zdrojom údajne osoba V. Krčméryho. 

Napríklad, jedným z  krivých obvinení, flagrantným klamstvom  V. Krčméryho je publikovanie tvrdenia v médiách a rozširovanie ho po celom Slovensku, že p. Loran mu mal z vtedajšieho služobného mobilu dňa 11.05.2013 na jeho mobil  zaslať SMS správu v textovom znení: ...kde sa mi pôvodne vyhrážali smrťou a ťažkou ujmou...Osoba  sa v SMS písomne predstavila ako priateľka doc. PhDr. Tibora Lorana, PhD. a vyhrážala sa mne a mojim deťom smrťou. Ty špinavý homosexuálny ty si dovoľuješ špiniť môjho priateľa Lorana si mu dlžný 60 tisíc eur všetko o tebe zverejnime ťa ty pedofilik zlodejský aj tvoje deti nech skapú už som ťa prehliadla aby sa ti už nedarilo robiť zle ľudom aj Tiborkovi..." (dôkazy: predmetné trestné oznámenie VŠZ a SP sv. Alžbety zo dňa 13.05.2013, podpísané vlastnoručným podpisom osoby Vladimír Krčméry, rektor a predmetné mediálne články uverejnené v médiách a policajná výpoveď prof. R. Vlček).

Po nahliadnutí do vyšetrovacieho spisu č. ORP-1125/1-VYS-B1-2013 PA, na odbore kriminálnej polície  Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I, sme zistili, že V. Krčméry účelovo klamal vyšetrovacie orgány SR a mnohých ľudí, čomu nasvedčujú fakty, ktoré osvedčujú, že:

Služobný mobil, ktorý mal pridelený na krátky čas p. Loran pre účely prípravy vtedajšej vedeckej medzinárodnej konferencie VŠZ a SP sv. Alžbety na tému o rómskej reforme, p. Loran už oficiálne odovzdal na hospodársky referát VŠZ a SP sv. Alžbety už dň 03.04.2013 a preto nebolo reálne možné, aby z odovzdaného mobilu, dňa 11.05.2013 (sobota), čiže viac ako po mesiaci mohol on niekomu zasielať SMS správy a to dokonca v sobotu a nedeľu ako to tvrdí V. Krčméry, podľa potreby aj tvrdí, že to bolo v nedeľu 12.05.2013 (dôkazy: tvrdenia V. Krčméryho zaznamenané v predmetnom vyšetrovacom spise a mediálne články).

Po  preskúmaní  predmetného vyšetrovacieho spisu bolo zistené, že textový obsah predmetnej SMS správy, ktorú polícii odovzdal V. Krčméry, nie je totožný so skutkovým tvrdením V. Krčméryho.  Pre názornosť o pravdivosti tvrdenia V. Krčméryho a urobenie si vlastného obrazu, uvádzame jeho medializované tvrdenie a text údajnej SMS správy, ktorú sme dostali z predmetného vyšetrovacieho spisu ORP PZ Bratislava I:

V. Krčméry tvrdí, že 11.05.13 dostal SMS správu v znení

V. Krčméry ako dôkaz predložil skopírovanú SMS správu z 11.05.13 v znení

„...kde sa mi pôvodne vyhrážali smrťou a ťažkou  ujmou...Osoba sa v SMS písomne predstavila ako priateľka  doc. PhDr. Tibora Lorana, PhD.vyhrážala sa mne a mojim deťom smrťou. Ty špinavý pedofilný homosexuál ty si dovoľuješ špiniť môjho priateľa Lorana si mu dlžný  60 tisíc eur všetko o tebe zverejnime ťa ty pedofilik zlodejský aj tvoje deti nech skapú už som ťa prehliadla aby sa ti už nedalo robiť zle ľuďom aj Tiborkovi...“.

Ty spinavy pedofilny homo66sexual ty si dovolujes spinit mo6jho priatela lorana si mu dlzny 60 tirs eur vsetko o tebe zverejnime a zazalujeme ta ty pedofik zkloffjskysput8 aj tvojd fti nech skapu uz som ta psekliala aby sa ti uz nedarilo robit zlfe ludom a tid6rkovgi...“.

 

Z textu SMS správy, ktorú sme dostali z predmetného vyšetrovacieho spisu, vôbec nevyplývajú tie tvrdenia, ktoré účelovo rozšíril po celom Slovensku V. Krčméry osobne ukazovaním akejsi pofidérnej a sfalšovanej SMS správy a tvrdiac o tom aj v médiách a na polícii, ktorú si údajne s vyššou pravdepdobnosťou mal poslať on sám, lebo on jediný má kľúče od všetkých kancelárii na jeho škole a nikto mu nezabráni, aby vstupoval do miestnosti aj v sobotu a nedeľu, keď v priestoroch jeho organizácie nie sú žadni zamestnanci. Uvedené klamstvo a nekalá praktika zodpovedá jeho reálnemu charakteru a všeobecne už známym praktikám.

     Ďalším, okrem iných,  flagrantným klamstvom V. Krčméryho je jeho tvrdenie na polícii, že kvôli MR, o. z. a jej predsedovi nemohol kandidovať na funkciu rektora VŠZ a SP sv. Alžbety a v roku 2014 na prezidenta SR, lebo bol ohovorený Maticou rómskou (dôkaz: predmetná policajná zápisnica o výsluchu osoby V. Krčméry). Pritom dôkazy o tomto jeho ďalšom klamstve zjavne preukazujú fakty o opaku jeho tvrdenia, ktoré dodnes nedokázal preukázať.  Pre vytvorenie si obrazu o pravdivosti vyššie citovaného tvrdenia V. Krčméryho uvádzame skutočnosti, ktoré preukazujú opak jeho účelového tvrdenia. Údaje sme čerpali z výročných správ o činnosti VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, n. o. za sledované obdobie, ktoré sama škola zeverejňuje na svojom webe a odovzdáva Okresnému úradu Bratislava a MŠ SR, článkov oficiálne medializovaných na portáloch a rozhovorov s poslancami NR SR, politikmi a rôznymi záujmovými osobami majúcimi vedomosti o politickom dianí v štáte a o osobe V. Krčméryho.

Prehľad osôb vykonávajúcich funkciu rektora VŠZ a SP sv. Alžbety v rokoch 2008 - 2018 (bez titulov)

Rok 2008: Vladimír Krčméry

Rok 2009: Do 21.12.2009 Vladimír Krčméry. Poznámka: Dňa 21.12.2009 verejne pred médiami oznámil svoju rezignáciu na funkciu rektora školy V. Krčméry a odôvodnil to ako protest proti vtedajšiemu ministrovi školstva J. Mikolajovi za to, že zverejnil čiastkové zistrenia z kontroly na škole, ktoré asi mali vážny charakterv keď ho pinútili konať rezignačne (dôkaz: portál topky.skhttps//twitter.com/intent zo dňa 21.12.2009). K tomu ešte konštatujeme, že V. Krčméry síce odstúpil z funcie rektora, ale naďalej vykonával funkciu riaditeľa a štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie školy, čím mal všetky právomoci, aby rozhodoval a konal v mene školy naďalej. Takže na verejnosti tak,v skutočnosti tak.

Rok 2010: Od 01.01.2010 Marián Karvaj, od 12.10.2010 Vladimír Krčméry. Poznámka: Na základe rozhodnutia M. Karvaja o odstúpení z funkcie rektora, túto funkciu od 12.10.2010 opätovne začal vykonávať V. Krčméry.

Rok 2011: Vladimír Krčméry. Rok 2012: Vladimír Krčméry

Rok 2013: Vladimír Krčméry. Poznámka: Ukončenie 3-j ročného funkčného obdobia podľa Štatútu školy. V tomto roku sa z vlastnej vôle stal V. Krčméry členom petičného výboru na podporu kandidatúry na prezidenta SR P. Hrušovského, ktorý bol zároveň aj politickým kandidátom strán KDH a MOST-HÍD. Členstvom v petičnom výbore dal verejne najavo V. Krčméry svoju občiansku možno aj politickú podporu osobe P. Hrušovského. Štatút školy nedovoľuje rektorovi prenášať politiku na  akademickú pôdu a to mohlo byť aj reálnym dôvodom neuchádzania sa o výkon opätovného rektora školy a volebný zákon neumožňoval ani V. Krčmérymu ako členovi spomenutého výboru byť  súčinne aj občianskym kandidátom na prezidenta SR v roku 2014 za  podpory predsedu politického hnutia OĽANO I. Matoviča. Podľa médií, ktoré v rokoch 2013 - 2014 viedli rozhovory aj s osobou V. Krčméryho na tému jeho kandidatúry na prezidenta SR, tieto uverejnili jeho rozhodnutie, že nechce byť prezidentským kandidátom, lebo sa chce venovať iba humanitárnej pomoci v krajinách tretieho sveta (dôkazy: články z uvedeného obdobia publikované v médiách). Toto rozhodnutie V. Krčméryho mediálne prezentoval aj I. Matovič, ktorý sa až od novinárov dozvedel, že V. Krčméry je členom petičného výboru P. Hrušovského (dôkaz: predmetná mediálna správa, portál topky.sk).  Vo vzťahu k prezidentskej kandidatúre V. Krčméryho v roku 2014, sme komunikovali aj s niektorými vtedajšími a súčasnými členmi klubu poslancov NR SR za stranu OĽANO. Pýtali sme sa ich, či o kandidatúre V. Krčméryho na prezidenta SR viedli oficiálne rokovanie vo výbore, keď mediálne už v mene OĽANO vystupovalo v tom období niekoľko osôb prezentujúcich sa ako kandidáti s podporou OĽANO. Poslancami NR SR nám bolo odpovedané, že v rokoch 2013 - 2014 nikdy na zasadnutí klubu OĽANO nebola oficiálne a ani neoficiálne prerokovávaná žiadna podpora osobe V. Krčméryho na prezidenta SR. 

Rok 2014: Marián Karvaj. Rok 2015: Marián Karvaj.Rok 2016: Marián Karvaj.Rok 2017: Do 28.02.2017 Marián Karvaj, od 3/2017 Vladimír Krčméry.

Rok 2018: Vladimír Krčméry.

Ako z vyššie uvedených skutočností explicitne vyplýva, tvrdenie V. Krčméryho nie je podložené žiadnymi skutočnosťami, ktoré by preukazovali pravdivosť jeho  tvrdenia o hovorení jeho osoby a to malo byť prekážkou pre jeho kandidatúru na post prezidenta SR a funkciu rektora školy.  Funkciu rektora školy vykonával vždy podľa svojej potreby. V roku 2014 kandidovať na funkciu prezidenta SR mohol, ale z vypočítavosti vstúpil do petičného výboru P. Hrušovskému, čím si zákonne vytvoril prekážku byť oficiálnym občianskym kandidátom na prezidenta SR s podporou I. Matoviča. V čom konkrétnom bol ohovorený a aké nepravdivé údaje sme mali o ňom šíriť, dodnes nekonkretizoval a ani nepodložil dôkazmi, ktoré by to osvedčovali.  Čiže máme za dostatočne prekázané, že zo strany MR a jej predsedu nemohlo dôsť k spáchaniu trestného činu o ktorom stále tvrdí V. Krčméry, lebo napriek svojmu vplyvu na policajtov a prokurátorov, nevie preukázať pravdivosť svojho účelového klamstva a ani znaky spáchania nejaké trestného činu ako to uvádza Trestný zákon SR. 

K tomu ešte vo všeobecnosti konštatujeme (upozorňujeme všetkých čitateľov nášho portálu, že náš prezentujúci názor a konštatovanie nie sú myslené vo vzťahu k osobe V. Krčméryho a ani vo vzťahu k VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, n. o.), že podľa nášho názoru máme za to, že kandidátom  na funkciu prezidenta SR  nemá byť osoba bezcharakterná a schopná akého koľvek zla, ktorá má problémy hovoriť pravdu, je konfliktná, problémová, zákerná, agresívna, podvádzajúca, falošná, manipulačná, neschopná efektívnej komunikácie a  sebaovládania, neschopná kompromisov, po štátnej moc bažiaca ako hyena, skorumpovaná, korupčne sa správajúca, neuznávajúca iným ľudské práva slobodu slova, morálne a duševne pochybná, previazaná na GORILU II, atď. - ďalej okno Aktuality.


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Prihlásenie >